Giới Thiệu Trường

Chương Trình Đào Tạo

Đào Tạo Doanh Nghiệp

Ngoại Ngữ

Tin Học

Trung Cấp Cao Đẳng

Dạy Nghề Nông Thôn

Đại Học Liên Kết

Hoạt Động

Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

Thông Tin Tuyển Sinh

  • Sửa Chữa Máy Tàu Thủy
  • Điện Công Nghiệp
  • Công Nghệ Ô tô
  • Nuôi Trồng Thủy Sản
  • Chăn Nuôi Thú Y
  • Kế Toán Doanh Nghiệp