Giới Thiệu

Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên xây dựng chức năng nhiệm vụ  cho các đơn vị và chức danh của cán bộ, viên chức trong trường gồm các nội dung sau:

                              PHẦN I                                   

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG
I. Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên có nhiệm vụ:
1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.
2. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề  được phép đào tạo.
3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.
4. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp; cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô, trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
7. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.
8. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.
9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.
10. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.
11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.
12. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
II. Quyền hạn
1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch phát triển mạng lưới các trường trung cấp nghề.
2. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề.
3. Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Điều lệ của trường; quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống.
4. Được thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
5. Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề về lập kế hoạch, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động.
6. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của trường.
7. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo đơn đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

                                                       PHẦN II
MÔ TẢ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ VÀ  CÁ NHÂN

 1. BAN GIÁM HIỆU
  I.HIỆU TRƯỞNG
  1. Nhiệm vụ:
  Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo quy định   của Điều lệ trường Trung cấp nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hiệu trưởng có những nhiệm vụ sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết nghị của hội đồng trường;

– Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của trường và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật;

– Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và người học;

– Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh  chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường;

– Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và người học trong trường;

– Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy định. Chấp hành các kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

– Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật;

– Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công việc của các đơn vị sau:
Phòng Tổ chức – Hành chính, bao gồm:

               + Bộ phận Hành chính;

           + Bộ phận Kế toán – Tài vụ;

               + Bộ phận Thiết bị – Quản trị.

               + Khoa Điện, điện cơ

 1. Quyền hạn
  – Quyết định các biện pháp để thực hiện chủ tr­ương, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường theo quy định;
  – Quyết định việc tuyển dụng hoặc giao kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ của trường;
  – Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề trong phạm vi thẩm quyền quản lý;
  – Quyết định thành lập, giải thể các hội đồng tư vấn của trường;

– Quyết định bổ nhiệm các chức vụ trưởng, phó phòng, khoa, bộ môn trực thuộc trường và các đơn vị nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ phục vụ dạy nghề của trường theo phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
– Cấp bằng, chứng chỉ nghề cho người học nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 1. PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

– Giúp hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của hiệu trưởng và giải quyết các công việc khác do hiệu trưởng giao;

– Khi giải quyết công việc được hiệu trưởng giao, phó hiệu trưởng thay mặt hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và hiệu trưởng về kết quả công việc được giao;

– Trực tiếp quản lý các đơn vị:
+ Phòng Đào tạo

+ Khoa Cơ khí – Ô tô

+ Khoa Nông nghiệp

+ Khoa Xây dựng

+ Khoa Thương mại – Dịch vụ

+ Khoa Ngoại Ngữ – Tin học

+ Khoa lý thuyết cơ sở

+ Công Đoàn Trường

+ Đoàn Thanh Niên: Cán bộ và sinh viên

+ Bộ phận Công tác HS – SV

+ Bộ phận Giới thiệu việc làm.

+Các đơn vị dịch vụ khác: Căn tin, nhà xe, ký túc xá.
– Thay hiệu trưởng giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng đi vắng;
– Phối hợp với phó Hiệu trưởng đào tạo điều tiết các nguồn lực cho các hoạt động dịch vụ tạo công việc cho CBCNV nhà trường;

          – Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

III:  CƠ CẤU TỔ CHỨC
Điều 6: Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo

–         Hiệu trưởng

–         Các Phó hiệu trưởng

 1. Các phòng chức năng:

1-    Phòng Đào tạo

2-    Phòng Tổ chức – Hành chính

 1. Các khoa và bộ môn trực thuộc:

1-    Khoa Điện – điện tử

2-    Khoa Cơ khí – ô tô

3-    Khoa Nông nghiệp

4-    Khoa Xây dựng

5-    Khoa Thương mại – Du lịch

6-    Khoa Cơ bản

 1. Các hội đồng:

– Hội đồng Trường

 1. Tổ chức Đảng và các đòan thể:
  -Tổ chức Đảng: Đảng ủy
  – Các đòan thể khác: Công đòan, Đòan thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Tổ nữ công.